Oživené učebnice

špeciálna interaktívna výstavná expozícia

Oživené učebnice

špeciálna interaktívna výstavná expozícia
01.01.2016 - 31.12.2017
Podpora:
Fond na podporu umenia
Beáta Husová Martina Pavlikánová
Projekt Oživené učebnice je koncipovaný ako dlhodobý projekt (2016 – 2020) s možnosťou rozširovania obsahu a je realizovaný vo viacerých etapách.

Prvá etapa projektu (2016 – 2017) je zameraná na architektonicko-priestorové riešenie špeciálnej výstavnej expozície Oživené učebnice. Interaktívny priestor pozostáva z troch základných prvkov: časová os inštalovaná stabilne na podlahe;  portréty panovníkov od Sama až po Karola I.  (7. – 20. storočie) na špeciálnych veľkoplošných tapetách v hornej časti stien; po obvode interaktívne magnetické steny siahajúce do výšky cca 140 cm.

Oživené učebnice v prvej etape tvorí päť interaktívnych vzdelávacích programov zameraných na rôzne historické témy a osobnosti. Východiskom pre ich vznik je koncepcia múzejnej pedagogiky MMB – Všetko o múzeu (2011). Nadväzuje na štátny vzdelávací program – oblasť Človek a spoločnosť, Človek a svet práce a vyučovacie predmety: vlastiveda, dejepis, občianska náuka, slovenský jazyk a literatúra.

Súčasťou 1. etapy projektu je päť didaktických publikácií vydaných v edícii História v kocke, ktoré primárne slúžia žiakom a pedagógom po návšteve múzea a upevnenie nových získaných poznatkov na programoch.

Hlavný cieľ projektu: vytvorenie špeciálnej interaktívnej expozície „Oživené učebnice“ primárne určenej na inovatívne formovanie vzťahu detí a mládeže ku kultúrno-historickému dedičstvu hlavného mesta SR Bratislavy s vplyvom na celé územie Slovenska. Projekt komplexne vrství históriu pomocou metodológie – pamäť miesta, vytvára nové stratégie na spoluprácu múzea a školy.

 

Názov projektu: Oživené učebnice – špeciálna interaktívna výstavná expozícia
Číslo projektu: 16-622-05207
Obdobie: 2016 – 2017
Poskytovateľ: FPU
Riešiteľ za MMB: PhDr. Beáta Husová, PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD.
Ďalší účastníci projektu: Mgr. art. Vladimíra Bahnová, grafický dizajn ateliéru; Mgr. art. Maroš Schmidt, grafický dizajn ateliéru a ilustrácie k publikáciám;  Ing. Gabriel Gurecka, technické riešenie; Mgr. Milica Matejková, Mgr. Mária Števková, úprava textov publikácii;  Mgr. art. Ondrej Jób, grafický dizajn publikácii; Ľudmila Mišurová, PhDr. Jaroslava Schmidtová, Mgr. art. Adam Šakový, fotografie; Mgr. Zuzana Francová, PhDr. Jaroslava Schmidtová, PhDr. Vladimír Turčan, Mgr. Mária Antolíková, PhDr. Zuzana Zvarová – odborné posúdenie publikácii.

Predpokladané a realizované výstupy:
Oživené učebnice – špeciálna interaktívna výstavná expozícia s magnetickými stenami a tematickými tapetami, ktoré dávajú nový rozmer práci s publikom. Magnetické interaktívne pomôcky – makety, kópie dobových predmetov.

Vydanie piatich publikácií v edícii História v kocke tematicky viazaných na múzea MMB:
Husová, Beáta: Mária Terézia a my
Pavlikánová, Martina: Prišli k nám Rimania
Husová, Beáta: Slovania z Devína
Pavlikánová, Martina: Tajomstvo lekárne U červeného raka
Husová, Beáta: Prechádzky s pánom Marquartom

 

Pozrite si tiež

Oživené učebnice – publikácie z edície História v kocke
Gallery
Zobraziť galériu
Publikácie
#MuzeumMestaBratislavy

Súvisiace udalosti

Hlavný partner