15.01.2024
Publikačná činnosť je integrálnou súčasťou života MMB. Aktuálne dávame do pozornosti 33. a 34. zväzok, ktorý rozšíril rad ročeniek Bratislava. Zborník Múzea mesta Bratislavy.

Čerstvé publikácie z dielne MMB

Zborník s číslom 34 je venovaný životnému jubileu Marty Janovíčkovej, významnej múzejníčke, celoživotnej kurátorke a dlhoročnej vedúcej pracovníčke MMB. Po úvodnej časti s osobným pohľadom jej dlhoročných spolupracovníčok*kov na jej profesionálne pôsobenie nasleduje jedenásť odborných štúdií, ktoré reflektujú oblasti odbornej práce Marty Janovíčkovej. Iba pripomíname, že práve Marta Janovíčková je autorkou scenára a hlavná kurátorkou aj najnovšej výstavy MMB s názvom BA 60 – 69. ŠESŤDESIATE V BRATISLAVE. 
 
Zväzok ročenky Bratislava s číslom 33 je súborom odborných článkov, materiálov a štúdií z pera kolektívu autorov a autoriek, týkajúce sa tém súvisiacich s históriou Bratislavy a zároveň odbornou činnosťou MMB. Príkladom je odborný materiál o histórii strešnej konštrukcií Michalskej veže a jej obnove, štúdia na tému nemeckej okupácie Bratislavy od vypuknutia SNP po november 1944, či odborné zhodnotenie hračiek od Vladimíra Kompánka v zbierkach MMB.
 
Všetky publikácie si môžete kúpiť v pokladniciach Starej radnice a Apponyiho paláca.

 


 

Bratislava Zborník Múzea mesta Bratislavy 2021, ročník 33 
 
Štúdie
 „Skutočné“ hlavné mesto krajiny. Bratislava ako politické a administratívne centrum Uhorska v 18. storočí – Ingrid Kušniráková
 Palác rodu Apponyi v Bratislave – Tomáš Janura 
 Michal Schönbauer. Lekár, podnikateľ a bratislavský čestný mešťan – Štefan Hrivňák, Tina Hrivňáková
 Príklad sociálneho vzostupu rodiny Mitheiszovcov v Prešporku/Bratislave – Jana Magdaléna Májeková
 Karel František Koch a jeho spoločensko-politické pôsobenie v Bratislave do roku 1945 – Martin Vašš
 Nemecká okupácia Bratislavy od vypuknutia SNP do konca novembra 1944 – Vladimír Krajčovič
 Emil Boleslav Lukáč pred Národným súdom – Peter Kerecman
 
Materiály
 Historická strešná konštrukcia Michalskej veže v Bratislave a jej obnova. Nové poznatky z pamiatkového architektonicko-historického výskumu doplnené o poznatky z obnovy krovu a strešného plášťa – Ľubor Suchý, Karol Ďurian
 Epigrafické a ikonografické znaky medzníkov z 18. storočia ako indícia o minimálnom súdobom počte kamenárov (kamenárskych dielní) v Bratislave – Milan Thurzo, Pavol Jančovič
 Závesná medaila Prešporského spolku starých bojovníkov korunného princa arcivojvodu Rudolfa – Anton Fiala
 Ako je to s Napoleonovým kameňom a Napoleonovým vŕškom v Bratislave – Milan Thurzo
 
Múzejné zbierky
 Bratislavský puškár Johann Fischer. Pušky a pištole zo zbierky zbraní SNM – Múzea Červený Kameň – Peter Rybárik
 Výlet Antona Jurenáka do Švajčiarska v roku 1835 – Štefan Holčík
 Čestná cena z prešporských jazdeckých pretekov v roku 1898 – Zuzana Francová
 Hračky Vladimíra Kompánka v zbierkach Múzea mesta Bratislavy – Zuzana Francová
 
Redakčná rada: Mgr. Peter Buday, PhD., PhDr. Michal Duchoň, PhD., Mgr. Zuzana Francová, PhDr. Štefan Holčík, CSc., Mgr. Dana Hučková, CSc., Mgr. Marta Janovíčková, PhDr. Elena Kurincová, Mgr. Jana Luková, PhDr. Elena Mannová, CSc., Prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD. Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD. Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD..
 
Vedecký redaktor: PhDr. Daniel Hupko, PhD.
Zodpovedná redaktorka: Mgr. Zuzana Palicová
 
Jazyková korektúra: Mgr. Janka Jurečková
Preklady a korektúra resumé: Jana Levická
Zostavovateľ a technický redaktor: PhDr. Daniel Hupko, PhD.
 
Cover & typo: Peter Nosáľ
Tlač: Devin printing House
 
V Bratislave v roku 2023 vydalo Múzeum mesta Bratislavy
Náklad: 350 ks
ISBN: 978-80-89636-54-9 ISSN: 2586-0011

 


 

Bratislava Zborník Múzea mesta Bratislavy 2022, ročník 34
 
Marte Janovíčkovej k 70. narodeninám
 O psovi, ktorý zastavil diviaka – Daniel Hupko
 Marte Janovíčkovej k životnému jubileu – Zuzana Francová
 Bibliografia – Súpis expozícií a výstav 
 Spomienka na spoluprácu – Peter Hyross
 Zdravica Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave – Ivo Štassel
 
Štúdie
 Bronzová plastika z Čunova – Jaroslava Schmidtová, Ľudovít Mathédesz, Soňa Holičková 
 Pohár s dnom zosilneným výzdobnou technikou mezza stampatura  Danica Staššíková-Štukovská, Lukáš Krokker, Peter Švančárek, Lenka Choma Soročinová
 Ženský svet a jeho pramene – Elena Kurincová 
 Krehké schránky voňavej krásy. Dekoratívne toaletné sklo v zbierkach SNM–Historického múzea – Andrea Milanová 
 Najstarší výrobok bratislavskej strieborníckej firmy Weinstabl – Štefan Holčík, Zoltán Samarjay
 Strieborná toaletná súprava Eleonóry St. Genois-Wachtler z dielne Jozefa Karola Klinkoscha. Príbehy za zrkadlom – Jana Švantnerová, Jana Luková
 Dve nekompletné pontifikálne súpravy v SNM–Historickom múzeu – Eva Hasalová
 Expozičná a výstavná prezentácia zbierok umeleckého remesla a úžitkového umenia  Zuzana Francová
 Kresbový album grófa Viktora Odescalchiho a kaštieľ v Rusovciach – Katarína Beňová
 More krásnych snov… Jan Zrzavý, portrét Evy Markovičovej a jej osud – Kližanová Hana
 Vianoce Lucie Pálffyovej, rod. Wilczekovej. Príspevok k výskumu vianočných sviatkov v prostredí rakúsko-uhorskej aristokracie na prelome 19. a 20. storočia – Daniel Hupko
 
Redakčná rada: Mgr. Peter Buday, PhD., PhDr. Michal Duchoň, PhD., Mgr. Zuzana Francová, PhDr. Štefan Holčík, CSc., Mgr. Dana Hučková, CSc., Mgr. Marta Janovíčková, PhDr. Elena Kurincová, Mgr. Jana Luková, PhDr. Elena Mannová, CSc., Prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD. Mgr. Petra Šimončičová Koóšová, PhD. Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD.
 
Vedecký redaktor: PhDr. Daniel Hupko, PhD.
Zostavovateľka a technická redaktorka: Mgr. Zuzana Francová
 
Zodpovedná redaktorka: Mgr. Zuzana Palicová
Jazyková korektúra: Mgr. Janka Jurečková
 
Preklady a korektúra resumé: Jana Levická
 
Cover & typo: Peter Nosáľ
Tlač: Devín printing house, s.r.o.
 
V Bratislave v roku 2023 vydalo Múzeum mesta Bratislavy
Náklad: 350 ks
ISBN: 978-80-89636-56-3 ISSN: 2586-0011

 

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube