19.12.2023 - 31.01.2023
Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá, a preto sme pre vás pripravili špeciálnu novoročnú súťaž! Za vyplnenie dotazníka spokojnosti MMB môžete až do 31. 1. 2024 vyhrať celoročnú permanentku do Múzea mesta Bratislavy. 

Pravidlá súťaže „SÚŤAŽ O PERMANENTKU DO MMB“ na sociálnej sieti Facebook a Instagram.

1. Usporiadateľ Súťaže:
 Usporiadateľom Súťaže „OHODNOŤTE NÁS A VYHRAJTE“ (ďalej len „Súťaž“) je príspevková organizácia Hl. mesta SR Bratislavy, Múzeum mesta Bratislavy so sídlom Radničná 1, 815 18 Bratislava, IČO: 00179744, DIČ: 2020801761 (ďalej len „Usporiadateľ“). Súťaž je sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sociálnej sieti Facebook a Instagram. Účastník Súťaže si je vedomý, že poskytuje svoje informácie Usporiadateľovi Súťaže a nie sociálnej sieti Facebook alebo Instagram.

Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“).

2. Trvanie Súťaže: Súťaž sa uskutoční v dňoch 19. 12. 2023 – 31. 1. 2024.

3. Účastníci Súťaže: Účastníkom Súťaže (ďalej len „Účastník súťaže”) sa na účely týchto Pravidiel rozumie fyzická osoba.

•    s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky;
•    ktorá v čase zapojenia sa do Súťaže dovŕšila 18. rok života;

•    ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel.

Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Usporiadateľa, ako i spolupracujúce osoby, ktoré sa akokoľvek podieľajú na organizácii tejto Súťaže, vrátane ich zamestnancov.

4. Zaradenie do Súťaže:
Do žrebovania bude zaradený Účastník Súťaže podľa bodu 3 týchto Pravidiel, ktorý vyplní dotazník cez https://bit.ly/ohodnoťtenásavyhrajte, prostredníctvom formuláru sa nasledovne prihlási na odber newslettru a do poznámky uvedie: „CHCEM SÚŤAŽIŤ“.

Do Súťaže sa môže každý Účastník zapojiť iba jedenkrát.
Usporiadateľ vyžrebuje spolu 6 víťazov na sociálnej sieti Facebook a Instagram (dokopy).

Úplné znenie statusu:

OHODNOŤTE NÁS A VYHRAJTE 

Vaša spätná väzba je pre nás dôležitá, a preto sme pre vás pripravili špeciálnu novoročnú súťaž! Za vyplnenie dotazníka spokojnosti MMB môžete až do 31. 1. 2024 vyhrať celoročnú permanentku do Múzea mesta Bratislavy. 

Permanentka 365 vám umožní vstup do všetkých expozícií a objektov MMB. Aktuálne sú otvorené Michalská veža, hrad Devín, Pamätný dom J. N. Hummela, Expozícia dejín mesta v Starej radnici a Apponyiho palác, kde nájdete výstavu BA 60 – 69. Šesťdesiate v Bratislave a Expozíciu vinohradníctva. Na jar 2024 otvárame expozície a lokality: Antická Gerulata a Expozícia hodín v Dome U dobrého pastiera. Počas letných mesiacov si nenechajte ujsť ani Múzeum Janka Jesenského. 

AKO SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE? 

  1. Vyplňte dotazník spokojnosti cez https://bit.ly/ohodnottenasavyhrajte
  2. Prihláste sa na odber newsletteru MMB prostredníctvom dotazníka. 
  3. Do poznámky uveďte „CHCEM SÚŤAŽIŤ.“ 

Do súťaže sa môžete zapojiť od 19. 12. 2022 do 31. 1. 2024. Vo štvrtok 1. 2. vyžrebujeme 6 výhercov a výherkýň. 

Podrobné pravidlá súťaže nájdete na našom webe.

5. Žrebovanie:
Usporiadateľ po skončení Súťaže vyžrebuje dňa 1. 2. 2024 zo všetkých Účastníkov Súťaže, ktorí spĺňajú Pravidlá Súťaže, 3 výhercov na Facebooku a 3 výhercov na Instagrame.

6. Výhra:
Usporiadateľ odovzdá výhercovi na Facebooku a Instagrame nasledovnú výhru:

•    1x Permanentka 365 (Karta je neprenosná a platí iba s preukazom totožnosti jej majiteľa/ky. Zaručuje bezplatný vstup pre 1 osobu. Neplatí na špeciálne podujatia organizované v MMB. Platnosť karty je 12 mesiacov).

7. Oznámenie výhry + spôsob odovzdania výhry:
Výherca bude vyzvaný, aby Usporiadateľovi zaslal svoje kontaktné údaje do súkromnej správy na Facebooku alebo Instagrame. V prípade, že sa nepodarí s Výhercom skontaktovať do 72 hodín, bude vyžrebovaný nový Výherca. Výhra bude odovzdaná v Múzeu mesta Bratislavy so sídlom Radničná 1, 815 18 Bratislava alebo bude doručená výhradne na adresu v Slovenskej republike. Usporiadateľ a výherca sa na jednom z týchto spôsobov vzájomne dohodnú.

8. Osobné údaje:
Uverejnením odpovede vo formulári a označením odpovede poznámkou „CHCEM SÚŤAŽIŤ“ udeľuje Účastník súťaže Usporiadateľovi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dobrovoľný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu: e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo a adresa za účelom zaslania výhry. Uvedený súhlas sa udeľuje na dobu dvoch mesiacov odo dňa začiatku súťaže. Udelený súhlas môže účastník súťaže kedykoľvek odvolať a to, e-mailom alebo písomne na kontaktné údaje uvedené v hypertextovom odkaze nižšie.

Informácie ohľadom spracúvania osobných údajov, predovšetkým kontaktné údaje na prevádzkovateľa a zodpovednú osobu, ako aj práva účastníka súťaže ako dotknutej osoby, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) sú prístupné na https://muzeumbratislava.sk/dokumenty#gdpr.

9. Dane:
Výherca Súťaže nesie všetky riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej využitím. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je Výherca povinný pri prijatí nepeňažnej výhry alebo ceny, ktorej hodnota prevyšuje sumu 350,- Eur uhradiť daň z príjmov.

10. Osobitné ustanovenia:
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, zmenu dĺžky trvania ako aj podmienky zaradenia do Súťaže, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok zaradenia do Súťaže Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na facebookovej stránke. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže, ako i v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.

Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Účastníci Súťaže sa môžu s týmito Pravidlami oboznámiť na webovej stránke Usporiadateľa.
Neznalosť ustanovení týchto Pravidiel nezakladá nárok na reklamáciu a nebude sa na ňu prihliadať.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže Účastníka Súťaže, ak je obsah jeho súťažného príspevku vulgárny, urážajúci ľudskú dôstojnosť alebo odporujúci dobrým mravom a tento príspevok zmazať. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť Účastníka Súťaže v prípade, že jeho správanie či profil na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram vykazuje známky nekalého, resp. podvodného konania, napr. duplicitný účet.

Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia, či boli splnené podmienky pre výhru v zmysle Pravidiel.

Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za nefunkčnosť siete, ako i iné technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas Súťaže.

 

V Bratislave dňa 19. 12. 2023

 

 

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube