14.05.2022
Stála expozícia
Antická Gerulata
* UNESCO lokalita, Gerulatská 7, Rusovce

+421 2 5910 0812
mmba@bratislava.sk

Slávnostné otvorenie novej expozície v Antickej Gerulate: Gerulata na hraniciach Rímskej ríše

UNESCO lokalita Antická Gerulata otvorila novú stálu expozíciu počas Noci múzeí a galérií 2022

Unikátna rímska pamiatka Antická Gerulata v Rusovciach, ktorá je od roku 1987 pod správou Múzea mesta Bratislavy, má po minuloročnom zápise do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO ďalšiu významnú novinku – novú stálu expozíciu s názvom Gerulata na hraniciach Rímskej ríše. Jej slávnostné otvorenie sa uskutoční 14. mája a bude ho sprevádzať bohatý program pre verejnosť.

Význam Antickej Gerulaty je neoceniteľný. Zápis sa uskutočnil 30. júla 2021, kedy sa súčasťou svetového dedičstva stala medzinárodná archeologická lokalita s názvom Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes (západná časť). Dômyselný ochranný systém hraníc Rímskej ríše tvorili valy, múry, pevnosti a tábory a na Slovensku do tohto systému obrany patrila Gerulata v Rusovciach a Iža pri Komárne. Súčasťou minuloročného zápisu do Zoznamu Svetového dedičstva UNESCO boli oba tieto kastely, a v Rusovciach aj Dom s hypocaustom a Irkutská ulica, kde sa pôvodne nachádzal vicus (civilná osada) patriace ku Gerulate, doložené je aj pohrebisko.

 

Foto: Nina Pacherová

 

O výstave

Nová expozícia s názvom Gerulata na hraniciach Rímskej ríše prevedie návštevníkov a návštevníčky vývojom tábora v priebehu prvých štyroch storočí jeho existencie. Priblíži bežný pracovný deň vojakov, ako aj život, sociálne zloženie a činnosť obyvateľov a obyvateliek civilnej osady i vzdialenejšieho zázemia s villami a rustikálnymi sídliskami. Nebudú chýbať predmety z výskumu domu s hypocaustom – podlahovým vykurovaním, ktorý predstavuje výnimočnú technickú pamiatku rímskej doby. Návštevníci a návštevníčky tak prostredníctvom nálezov materiálnej kultúry zo siedmich rímskych pohrebísk a vyše 40 pôvodných epigrafických pamiatok spoznajú život obyvateľov Gerulaty, ich spôsob boja, božstvá, ktoré uctievali, spôsob obliekania, zábavy i starostlivosti o zovňajšok. Významnou súčasťou novej expozície je aj zbierka kamenných výtvarných diel. Vystavené exponáty pochádzajú z archeologických výskumov, ktoré v tejto lokalite prebiehajú už od začiatku 60 rokov. V exteriéroch Antickej Gerulaty na návštevníkov a návštevníčky čakajú architektonické základy rímskej pevnosti (kastela).

Zásluhu na zveľaďovaní a rozvoji tejto lokality má archeologička Jaroslava Schmidtová, ktorá v Múzeu mesta Bratislavy pôsobí od roku 1988. Za celoživotný prínos k archeologickému výskumu lokality Gerulata v Rusovciach a významný podiel na jej zápise do zoznamu svetového dedičstva UNESCO získala nedávno prestížnu Cenu primátora Bratislavy. „Počas dlhého obdobia, v ktorom sa v Rusovciach pohybujem, som si vytvorila k miestu i ľuďom vrelý vzťah. Naši pracovníci, páni Pjeczka, Németh, Sloboda, Šlosár boli z Rusoviec a Čunova, poznali sme aj ich rodiny. Výskumy sme realizovali aj na parcelách pod zástavbou rodinných domov, čo nebolo jednoduché, ale vždy sme mali výborné kontakty s mestskou časťou Rusovce, ktorá nám pri výskume vychádzala v ústrety“ uvádza PhDr. Jaroslava Schmidtová.

Foto: Nina Pacherová

 

Moderná prezentácia kultúrneho dedičstva

Revitalizácia vnútorných priestorov expozície v Gerulate prebiehala v spolupráci s prestížnym dizajnérskym štúdiom Crafting Plastics, ktoré kladie dôraz na kvalitné materiály a najmä na environmentálny prístup. To všetko sa odzrkadlilo aj vo výbere materiálov, ktoré boli využité na výstavný fundus (nábytok) pre novú expozíciu.  

Celý mobiliár interiéru je navrhnutý v jednotnom dizajne z materiálov drevo a kameň a rešpektuje charakter pôvodnej budovy prelomu sedemdesiatych a osemdesiatych rokov. Nová expozícia a zariadenie sú pokračovaním projektu postupnej modernizácie prezentácie celého areálu rímskeho kastela Gerulata. V priebehu roka dôjde k úprave zelene v areáli a koncom roka 2022 sa expozícia rozšíri o interaktívne a digitálne prvky, ktoré budú prezentovať virtuálny model celého vojenského tábora vrátane okolitých civilných osád. „Nová expozícia a prvé postupné zmeny v Gerulate v Rusovciach smerujú k rozvoju a modernej prezentácii tejto lokality európskeho významu, ktorý bol v minulom roku potvrdený aj úspešným zápisom na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Zápis zavŕšil dlhoročné snahy celého tímu odborníkov, ktorého súčasťou bola aj archeologička Múzea mesta Bratislavy, Jaroslava Schmidtová. Nová expozícia je príležitosťou osláviť tento úspech,“ dodáva riaditeľka Múzea mesta Bratislavy Zuzana Palicová.
 

GERULATA NA HRANICIACH RÍMSKEJ RÍŠE   
Dátum: od 14. 5. 2022                  
Priestor: Antická Gerulata Rusovce   
Kurátorka a kurátor výstavy: PhDr. Jaroslava Schmidtová, Mgr. Ľudovít Mathédesz   
Odborné posúdenie: Prof. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.   
Odborná spolupráca: PhDr. Daniel Hupko PhD., Mgr. art. Magdaléna Kuchtová ArtD.   
 

 

 

 

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube