GDPR

EN Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v podmienkach Múzea mesta Bratislavy

Múzeum mesta Bratislavy poskytuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“):

1. Identifikačné a kontaktné údaje organizácie
Prevádzkovateľ: Múzeum mesta Bratislavy
Radničná 1, 815 18 Bratislava
IČO: 00 179 744
tel.: +421 259 100 812, email: mmba@bratislava.sk

2. Zodpovedná osoba:
Kontakt: zodpovednaosobammb@bratislava.sk

3. Informácie k spracúvaniu osobných údajov
Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov

Múzeum mesta Bratislavy spracúva osobné údaje za účelom plnenia úloh zverených organizácií zriaďovateľom Hlavným mestom SR Bratislava predovšetkým s cieľom plniť základné poslanie múzea, a to na základe prieskumu a vedeckého výskumu cieľavedome nadobúdať, odborne spravovať, vedecky
zhodnocovať, využívať a sprístupňovať verejnosti múzejné zbierky a vytvárať vedomostný systém o histórii hlavného mesta SR Bratislavy, v súlade s osobitnými predpismi, najmä zákonom č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V súlade s organizačným poriadkom vykonáva aj ďalšie  činnosti.
Náležitosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov (účely spracúvania, právne základy, kategórie dotknutých osobných údajov a príjemcovia) sú bližšie popísané v prílohe. Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, podľa ktorého Múzeum mesta Bratislavy postupuje, alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.


4. Doplňujúce informácie k spracúvaniu osobných údajov
Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie

Súhlas dotknutej osoby sa získava len vtedy, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. 

Podujatia a informovanie o činnosti múzea

Múzeum mesta Bratislavy za účelom informovania o činnosti, prezentovania podujatí, konferencií, seminárov,
programov a iných odborných, výchovno-vzdelávacích a prezentačných aktivít zverejňuje obrazové, zvukové

a/alebo obrazovo-zvukové záznamy na svojom webovom sídle, sociálnych sieťach alebo prostredníctvom
obdobných informačných a komunikačných prostriedkov. Pri zverejňovaní spravidla ide o dokumentačné
zábery z týchto podujatí bez uvedenia mien účastníkov a možnosti ich identifikácie zo strany prevádzkovateľa,
s výnimkou organizátorov a prednášateľov na podujatiach alebo osôb, ktoré na to udelia súhlas.

Súťaže

Múzeum mesta Bratislavy za účelom vyhlásenia výsledkov súťaží zverejňuje osobné údaje na svojom
webovom sídle na základe súhlasu dotknutej osoby; ak dotknutá osoba súhlas neudelí, víťaz nebude môcť byť
uverejnený.

Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky (najmä orgány dozoru podľa zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách
a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, orgány činné v trestnom konaní, iné orgány verejnej moci) alebo
sprostredkovateľovi v rámci zmluvných vzťahov, ak sa prevádzkovateľ rozhodne pre takýto postup v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov.

Múzeum mesta Bratislavy neuskutočňuje prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, nevyplýva mu to z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti

Múzeum mesta Bratislavy nevykonáva ani spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom
individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti podľa
čl. 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov

Múzeum mesta Bratislavy spracúva osobné údaje po dobu trvania účelu a uchováva po dobu vymedzenú v registratúrnom pláne v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva
z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností) alebo ak sa spracúvanie vykonáva v súvislosti s
výkonom verejnej moci podľa osobitných predpisov. Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania
zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť
k splneniu zákonných povinností alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

5. Ochrana práv dotknutých osôb

V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov sa vo všeobecnosti uplatňujú
nasledovné práva dotknutých osôb:
a) právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov,
b) právo na prístup k osobných údajov,
a) právo na opravu osobných údajov,
b) právo na výmaz osobných údajov,
c) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
d) právo na prenosnosť osobných údajov,
3
e) právo namietať spracúvanie osobných údajov,
f) právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní
vrátane profilovania.

Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom

Dotknutá osoba má právo vyžiadať si potvrdenie od Múzea mesta Bratislavy, ako prevádzkovateľa o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom,
ktoré sa o nej spracúvajú, vrátane nasledovných informácií:

a) účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka,
b) kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel,
c) identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje
poskytnuté,
d) dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
e) zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
f) informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich
vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
g) informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na úrad na ochranu osobných
údajov,
h) informáciu, či sa v podmienkach Múzea mesta Bratislavy vykonáva automatizované individuálne
rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov. Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej
osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak:
a) už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre
spracúvanie,
c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely plnenia úloh vo verejnom záujme
a oprávnené záujmy a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov
alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní,
e) dôvodom pre výmaz je splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
Právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa
čl. 8 ods. 1 GDPR alebo § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov sa v podmienkach Múzea mesta
Bratislavy neuplatňuje; služby informačnej spoločnosti Múzeum mesta Bratislavy neposkytuje.
Povinnosť vymazať osobné údaje sa však neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 GDPR alebo
§ 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.
Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej
osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak:
a) namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť osobných
údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov
alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní a dotknutá osoba namieta
vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) Múzeum mesta Bratislavy už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale
potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
d) namieta spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi a na oprávnené záujmy, a to až do overenia, či oprávnené
dôvody na strane Múzea mesta Bratislavy prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Dotknutej osobe bude vopred oznámené zrušenie obmedzenia jej osobných údajov.
Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej
osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Múzeu mesta Bratislavy, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Možnosť prenositeľnosti sa individuálne posúdi v každom prípade.

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby rovnako nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie:
a) uskutočňuje na marketingové účely (zasielanie noviniek),
b) uskutočňuje za účelom splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej
moci zverenej prevádzkovateľovi,
c) vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany.

Profilovanie Múzeum mesta Bratislavy nevykonáva.

Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel.

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa v podmienkach Múzea mesta Bratislavy neuplatňuje; Múzeum mesta Bratislavy nevykonáva spracúvanie založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva ani profilovanie.

Uplatnenie práv
Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, Múzeum mesta
Bratislavy je oprávnené vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej
predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

Poplatky

Žiadosť dotknutej osoby sa vybavuje bezodplatne. To neplatí, ak:
a) si dotknutá osoba uplatní opakované žiadosti o prístup k osobným údajom, za poskytnutie ďalších
kópií osobných údajov je Múzeum mesta Bratislavy v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných
údajov oprávnené účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom,
b) žiadosť dotknutej osoby je zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa
povahu, Múzeum mesta Bratislavy je oprávnené od dotknutej osoby požadovať primeraný poplatok
zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo
na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

Kontakt so zodpovednou osobou

Ak dotknutá osoba má akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu: zodpovednaosobammb@bratislava.sk

Kontakt s dozorným orgánom

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli pri spracúvaní osobných údajov Múzeom mesta Bratislavy porušené
jej práva, má právo podať na úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania
v súlade so zákona o ochrane osobných údajov.