Kariéra

Kariéra

Voľné pracovné miesta

Výberové konanie na pozíciu kurátor/kurátorka najnovších dejín v Múzeu mesta Bratislavy

Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície kurátor/ka najnovších dejín:

Miesto výkonu práce:
Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava

Na odborné oddelenie Múzea mesta Bratislavy (MMB) hľadámekurátora/kurátorku najnovších dejín, ktorý/á sa bude podieľať odbornej činnosti MMB prostredníctvom dokumentácie najnovších dejín (1945 – súčasnosť) s dôrazom na súčasnosť a svojej výskumnej a výstavnej činnosti.

Rámcová náplň práce:
- samostatná realizácia múzejnej dokumentácie každodennosti a premien života v meste Bratislava v období od roku 1945 s dôrazom na všestrannú dokumentáciu súčasnosti,
- katalogizácia a rekatalogizácia zbierkových predmetov určenej časti zbierkového fondu v elektronickom katalogizačnom systéme,
- samostatná realizácia kurátorskej činnosti múzea prostredníctvomparticipácie na budovaní zbierkového fondu v súlade s akvizičnou stratégiou a príprava a realizácia výstavných projektov v súlade s výstavným plánom MMB,
- výkon ostatných odborných činností múzea: realizácii odborných revízií zbierok, prezentačnej, výskumnej a publikačnej činnosti.

Na pozícii budete spolupracovať s ostatnými kurátormi, oddelením reštaurátorov, oddeleniami dokumentácie, tvorby programov, marketingu a PR a s externými spolupracovníkmi.

Od uchádzača/uchádzačky očakávame:
- Vysokoškolské vzdelanie aspoň II. stupňa v odbore história, etnológia, sociálna antropológia alebo v inom príbuznom odbore humanitného zamerania;
- Znalosť múzejnej legislatívy (zákon č. 206/2009 Z. z. a výnos Ministerstva kultúry SR z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648);
- Schopnosť samostatne formulovať vedecké a odborné texty, pracovať s odbornou literatúrou a interpretovať hmotné i písomné pramene;
- Prax aspoň 2 roky v múzeu alebo v inej pamäťovej inštitúcii;
- Skúsenosti so správou zverenej časti zbierkového fondu výhodou;
- Dobrú znalosť MS Office a bežne používaných komunikačných technológií, skúsenosť s prácou v elektronickom katalogizačnom systéme výhodou;
- Všeobecný kultúrno-spoločenský prehľad;
- Prehľad v aktuálnych trendoch historického výskumu, dobrú orientáciu v slovenských dejinách 20. storočia so zreteľom na geografický priestor mesta Bratislava;
- Aktívna znalosť anglického jazyka, znalosť ďalšieho cudzieho jazyka výhodou;
- Analytické myslenie a kreativita;
- Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme;
- Organizovanosť, dôslednosť a flexibilitu;
- Otvorenosť, zvedavosť a ochota učiť sa nové veci.
Nesplnenie niektorej z požiadaviek neznamená automatickú diskvalifikáciu uchádzača/uchádzačky.

Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomers fondom pracovného času 37,5 hod. týždenne

Ponúkaný plat:
1100 - 1300 €

Benefity:
1. Možnosť priznania peňažných benefitov: osobné príplatky, príplatky za riadenie a odmeny, príspevok do DDS 2 %.
2. Možnosť profesijného a odborného rastu, podpora ďalšieho vzdelávania;
3. Ďalšie benefity:
a) pružný pracovný čas;
b) zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona;
c) na žiadosť zamestnanca 2 dni pracovného voľna/rok s náhradou funkčného platu;
d) možnosť práce z domu;
e) sociálna politika – príspevok na stravovanie;
f) práca v atraktívnych historických priestoroch v centre mesta;
g) voľný vstup do mestských inštitúcií: Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave;
h) možnosť podieľať sa na rozvoji jedného z najlepších múzeí na Slovensku.

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania, ktorej súčasťou budú kontakty dvoch osôb na získanie referencií (meno a priezvisko, pracovisko, telefónne číslo a e-mail);
2. Životopis;
3. Motivačný list;
4. Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, vrátane vysokoškolského vzdelania II. stupňa;
5. Štruktúrovaný zoznam publikačnej činnosti;
6. Súpis realizovaných výstavných projektov (nie je podmienkou);
7. Katalogizačný záznam jedného zbierkového predmetu MMB (podľa Vášho výberu – na stiahnutie: Predmety) spracovaný v štruktúre v súlade s Prílohou č. 10 výnosu Ministerstva kultúry SR z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 – písm. f), g), i) – k), n) a o)
8. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Termín nástupu:
1. 8. 2021/dohodou

Poznámka:
Výberové konanie bude dvojkolové, do druhého kola budú oslovení iba vybraní uchádzači, ktorí budú požiadaní o predloženie písomnej koncepcie dokumentácie každodennosti a premien života v meste Bratislava v období od roku 1945 s dôrazom na všestrannú dokumentáciu súčasnosti (rozsah max. 2 NS), ktorá bude podkladom na osobný pohovor.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky vo formáte pdf na e-mail: natalia.bodova@bratislava.sk  najneskôr do 31.5.2021.