Kariéra

Kariéra

Výberové konanie na miesto Vedúca / Vedúci programového oddelenia v Múzeu mesta Bratislavy

Múzeum mesta Bratislava, Radničná 1, 815 18 Bratislava, vyhlasuje výberové konanie na miesto vedúcej/vedúceho programového oddelenia.

Pre programové oddelenie Múzea mesta Bratislavy (MMB) hľadáme na vedúcu pozíciu manažérku alebo manažéra, ktorý bude koordinovať a viesť programové oddelenie zabezpečujúce edukačnú a programovú ponuku MMB.

Profil organizácie:
Múzeum mesta Bratislavy je múzeum s viac ako 150-ročnou tradíciou, bolo založené v roku 1868 a odvtedy funguje nepretržite. Rozsahom svojho zbierkového fondu – spravuje približne 120-tisíc zbierkových predmetov – patrí medzi najväčšie múzeá na Slovensku. Od roku 1868 dokumentuje históriu Bratislavy od jej najstaršieho obdobia a pod jeho správu patrí deväť historických lokalít z rôznych období, rôzneho charakteru a významu – Expozícia dejín mesta v Starej radnici, Múzeum historických interiérov a Múzeum vinohradníctva v Apponyiho paláci, Múzeum zbraní v Michalskej veži, hrad Devín, Antická Gerulata (od júla 2021 je súčasťou UNESCO), Múzeum farmácie v lekárni U červeného raka, Múzeum hodín v dome U dobrého pastiera, Múzeum Jana Nepomuka Hummela a Múzeum Arthura Fleischmanna. Súčasťou zbierkového fondu je i hodnotný súbor literárnych zbierok, ktorý tvorí pozostalosť Janka Jesenského a samostatná zbierka literárneho fondu. 

MMB sa v rámci svojej programovej štruktúry a eventov usiluje atraktívnou, modernou a progresívnou formou cez historické súvislosti otvárať témy rezonujúce i v súčasnosti. Prináša aj moderné eventy, ktoré zasadzuje do historických lokalít pod svojou správou a prepája ich s nimi.

Hľadáme člena tímu, ktorého náplňou práce bude:

 • koncepčná vízia oddelenia v oblasti práce s verejnosťou, vyhľadávanie nových foriem budovania publika a nové spôsoby prezentácie odborného obsahu MMB;
 • vytváranie programu, ktorý reflektuje dejiny mesta Bratislavy v širších historických témach, ale aj vyhľadávanie súčasných tém, ktorými žijú obyvateľky a obyvatelia Bratislavy;
 • tvorba a realizácia sprievodných programov pre verejnosť rôznych vekových kategórií; 
 • zabezpečovať podujatia po obsahovej aj produkčnej stránke; 
 • vyhľadávať a rozvíjať nové spolupráce v rôznych oblastiach kultúrneho života;
 • budovanie tímu programového oddelenia;
 • podieľať sa na budovaní návštevníckej komunity MMB; 
 • spolupráca na tvorbe vízie rozvoja Múzea mesta Bratislavy ako modernej a odbornej mestskej inštitúcie; 
 • zabezpečovať administratívnu stránku podujatí a oddelenia;
 • vyhľadávanie a písanie grantových dotácií.

Ako vedúca/vedúci programového oddelenia budete spolupracovať s odbornými pracovníkmi a pracovníčkami MMB, s oddelením komunikácie a marketingu, s vedením múzea aj s externými spolupracovníkmi a spolupracovníčkami. 

Je vhodné mať prehľad:

 • o kultúrnej scéne, trendoch pri práci s publikom;
 • o aktuálnom smerovaní v oblasti múzejnej edukácie;
 • o digitálnych a interaktívnych aplikáciách v múzejnom prostredí.

Od uchádzačky/uchádzača očakávame: 

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti: história, muzeológie, dejiny umenia, kulturológia a príbuzné odbory; 
 • Prax aspoň 3 roky;
 • Skúsenosť s realizáciou programov pre verejnosť; 
 • Skúsenosti z pôsobenia v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, kultúrnych inštitúcií a projektov sú výhodou; 
 • Dobrá znalosť MS Office a bežne používaných komunikačných technológií;
 • Všeobecný kultúrno-spoločenský prehľad; 
 • komunikačné a prezentačné zručnosti; 
 • analytické myslenie, kreativitu;
 • schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, organizovanosť a dôslednosť; 
 • otvorenosť, zvedavosť a ochotu učiť sa nové veci; 
 • flexibilitu a kooperatívnosť; 
 • aktívna znalosť anglického jazyka podmienkou. 

Druh pracovného pomeru:

hlavný pracovný pomer 

Ponúkaný plat:

1450 EUR/mes.  

Benefity:

 1. možnosť priznania peňažných benefitov: osobné príplatky, príplatky za riadenie a odmeny, príspevok do DDS 2 %;
 2. možnosť profesijného a odborného rastu, podpora ďalšieho vzdelávania

Ďalšie benefity:

 1. pružný pracovný čas,
 2. zvýšený výmer dovolenky o jeden týždeň nad rámec zákona,
 3. možnosť práce z domu, 
 4. sociálna politika – príspevok na stravovanie,
 5. práca v atraktívnych historických priestoroch v centre mesta,
 6. voľný vstup do mestských inštitúcií: Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave,
 7. možnosť podieľať sa na rozvoji jedného z najlepších múzeí na Slovensku. 

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 2. životopis,
 3. motivačný list, 
 4. koncepcia práce s verejnosťou prostredníctvom programových aktivít (min. 1 NS), 
 5. fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.

Termín nástupu:

dohodou 

Miesto výkonu práce: 

Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava

Poznámka:

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky vo formáte pdf na e-mail: hr.mmb@bratislava.sk najneskôr do 6. 6. 2022.

 


 

Výberové konanie na pozíciu kustód/ka (správca/kyňa zbierok) v Múzeu mesta Bratislavy

Múzeum mesta Bratislava, Radničná 1, 815 18 Bratislava, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu kustód/ka (správca/kyňa zbierok).

Miesto výkonu práce: Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava

Do Múzea mesta Bratislavy (MMB), na odborné oddelenie – referát Manažment zbierok hľadáme kustóda/ku (správcu/kyňu zbierok), ktorý/á sa bude podieľať na odbornej činnosti správy zbierkového fondu MMB uloženého v depozitároch a stálych expozíciách.

Rámcová náplň práce: 

 • vedenie administratívnej agendy spojenej s prevádzkou depozitárov podľa Výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2544/2015-110/11648 a Depozitárneho režimu MMB;
 • administrovanie pohybu a správy zbierok v elektronickom katalogizačnom systéme Museion;
 • sťahovanie, balenie a manipulácia so zbierkovými predmetmi podľa interných aj externých požiadaviek;
 • kontrola, uloženie a zhodnotenie stavu zbierkových predmetov v spolupráci s oddelením reštaurátorov, ich základné očistenia a preventívne konzervovanie;
 • spolupráca pri výkone ostatných odborných činností múzea: realizácia odborných revízií zbierok, prezentačných podujatiach a výstavách;
 • pozícii budete spolupracovať s ostatnými kurátormi, oddeleniami dokumentácie a reštaurátorov a s externými spolupracovníkmi. 

Požiadavky na vzdelanie, schopnosti a odborné znalosti: 

 • minimálne úplné stredné vzdelanie;
 • znalosť múzejnej legislatívy (zákon č. 206/2009 Z. z. a výnos Ministerstva kultúry SR z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648);
 • prax aspoň 2 roky;
 • vodičský preukaz typ B;
 • dobrú znalosť MS Office s dôrazom na prácu s programom Word a Excel a bežne používaných komunikačných technológií;
 • všeobecný kultúrno-spoločenský prehľad;
 • znalosť anglického jazyka na komunikačnej úrovni;
 • bezúhonnosť, spoľahlivosť a ochotu prevziať zodpovednosť za zverené hodnoty;
 • skúsenosti s prácou v elektronickom katalogizačnom systéme a so správou zverenej časti zbierkového fondu výhodou;
 • analytické, praktické myslenie a kreativita;
 • schopnosť pracovať samostatne aj v tíme, 
 • organizovanosť, dôslednosť a flexibilitu;
 • otvorenosť, zvedavosť a ochota učiť sa nové veci.

Nesplnenie niektorej z požiadaviek nie je automaticky pre uchádzača/ku diskvalifikačné.

Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer s fondom pracovného času 37,5 hod. týždenne

Ponúkaný plat:
900 - 1000 €

Benefity:
1.    Možnosť priznania peňažných benefitov: osobný príplatok a odmeny, príspevok do DDS 2 %.
2.    Možnosť profesijného a odborného rastu, podpora ďalšieho vzdelávania.

Ďalšie benefity:
a)    pružný pracovný čas v čase 6:00 – 19:00 podľa usmernenia vedúceho oddelenia;
b)    čerpanie 3 dni tzv. sick day;
c)    zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona;
d)    sociálna politika – príspevok na stravovanie;
e)    práca v atraktívnych historických priestoroch v centre mesta;
f)    voľný vstup do mestských inštitúcií: Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave;
g)    možnosť podieľať sa na rozvoji jedného z najlepších múzeí na Slovensku. 

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania, ktorej súčasťou budú kontakty dvoch osôb na získanie referencií (meno a priezvisko, pracovisko, telefónne číslo a e-mail);
 • životopis;
 • motivačný list v rozsahu 1 normostrany (t. j. 1 800 znakov);
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Termín nástupu:
1. 8. 2021/dohodou

Miesto výkonu práce: 
Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava

Poznámka:
Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky vo formáte pdf na 
e-mail: hr.mmb@bratislava.sk najneskôr do 6. 6. 2021. 

Na základe zaslaných podkladov vyberieme najvhodnejších uchádzačov či uchádzačky, s ktorými sa následne dohodneme na ďalšom postupe a účasti na osobnom pracovnom pohovore.

 


Výberové konanie na pozíciu Technický správca / Technická správkyňa Hradu Devín

Múzeum mesta Bratislava vyhlasuje výberové konanie na pozíciu Technický správca / Technická správkyňa Hradu Devín.

Miesto výkonu práce: Hrad Devín, Muránská 1050, 841 10 Bratislava Devín

Rámcová náplň práce: 
• zodpovedá za bezproblémový chod Hradu Devín po technickej stránke počas bežnej prevádzky v prenesených právomociach vedúceho oddelenia; 
• úzko spolupracuje s programovým manažérom Hradu Devín pri rozvoji areálu a expozícií hradu ako aj ochrane kultúrneho dedičstva, národnej kultúrnej pamiatky; 
• zabezpečuje prenesený výkon právomocí vedúceho oddelenia pri účasti na kontrolných dňoch, rokovaní s úradmi, inštitúciami a kontrole prác dodávateľov; 
• koordinuje prácu prideleného technika údržby a priamo spolupracuje pri výkone prác;
• samostatne vykonáva opravy menšieho rozsahu v exteriéri a interiéri expozícií a objektu hradu (vodoinštalačné, elektroinštalačné, zámočnícke, stolárske práce, údržba zelene); 
• zabezpečenie pravidelné servisné úkony na technológiách; 
• spolupracuje pri technickom a audiovizuálnom zabezpečení podujatí; 
• spolupracuje na technickej realizácie výstav a inštalácii expozícií; 
• v technickom smere poskytuje súčinnosť pri prebiehajúcom archeologickom výskume;
• plní funkciu najlepšieho hospodára Hradu Devín, v záujme poslania Múzea mesta Bratislavy.

Požiadavky na vzdelanie, schopnosti a odborné znalosti: 
• stredoškolské vzdelanie s maturitou, vysokoškolské vzdelanie výhodou;
• minimálne 3 roky odbornej praxe v oblasti technik údržby, správca, prax pri správe NKP / kaštieľa / hradu výhodou;
• odborná zručnosť / spôsobilosť v daných profesiách (technické a terénne práce);
• odborná spôsobilosť elektrotechnik § 21-23 výhodou;
• znalosť IT a Audiovizuálnej techniky výhodou;
• vodičský preukaz skupiny B podmienkou;
• samostatnosť pri výkone prác;
• bezúhonnosť, čistý výpis registra trestov;
• spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu, fyzická zdatnosť. Nesplnenie niektorej z požiadaviek nie je automaticky diskvalifikačné pre uchádzača/uchádzačku.

Druh pracovného pomeru: 
Hlavný pracovný pomer na plný pracovný úväzok.

Ponúkaný plat: 
Od 1 200 eur

Benefity
• príspevok do DDS 2 %;
• možnosť profesijného a odborného rastu, podpora ďalšieho vzdelávania,

Ďalšie benefity: 
a) pružný pracovný čas v čase 6:00 – 18:00 podľa usmernenia vedúceho oddelenia; 
b) mobilný telefón;
c) zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona;
d) na žiadosť zamestnanca 2 dni pracovného voľna/rok s náhradou funkčného platu;
e) sociálna politika – príspevok na stravovanie; 
f) práca priamo v priestoroch Hradu Devín a priestoroch Múzea mesta Bratislavy; 
g) voľný vstup do mestských inštitúcií: Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave; 
h) priame podieľanie sa na rozvoji jedného z najlepších múzeí na Slovensku a Národnej kultúrnej pamiatky Hradu Devín. 

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 
• žiadosť o zaradenie do výberového konania;
• životopis;
• fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania. 

Termín nástupu: 
Podľa dohody

Poznámka
Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov či kandidátky. Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky na e-mail: hr.mmb@bratislava.sk.
Životopisy vyhodnocujeme priebežne a výberové konanie je aktuálne do 15. 5. 2022 alebo kým inzerát nestiahneme. Zvyčajne na naše pozície reaguje niekoľko desiatok uchádzačov či uchádzačiek. Na základe zaslaných podkladov vyberieme najvhodnejších ľudí, s ktorými sa následne dohodneme na ďalšom postupe a účasti na osobnom pracovnom pohovore.

Tešíme sa na vás.


Výberové konanie na pozíciu Pracovník/Pracovníčka na archeologickom výskume // Hrad Devín (vhodné aj pre študentov a študentky)

Múzeum mesta Bratislavy (MMB) hľadá pre archeologickú sezónu 2022 nové posily do tímu ľudí podieľajúcich sa na archeologických vykopávkach na Hrade Devín. Ponúkame zaujímavú prácu v prostredí devínskeho hradu a príležitosť naučiť sa veľa nového z histórie a archeologickej praxe.
Hľadáme nadšencov a nadšenkyne archeológie a histórie, ktorí/é sú pripravení/é aj na ťažkú fyzickú prácu počas výkopových prác na archeologickom nálezisku. Špeciálna kvalifikácia nie je vyžadovaná, zamestnať sa môže každý/á, kto je zdravotne spôsobilý/á.

Práca pozostáva z každodenných výkopových prác pri odkrývaní archeologických vrstiev, začisťovania a vyberania archeologických objektov, sitovania zeminy či triedenia a umývania nálezov. Predchádzajúce skúsenosti s prácou na archeologických lokalitách sú výhodou, nie však podmienkou. 
Ponuka je vhodná pre študentov a študentky archeológie, histórie, muzeológie, antropológie a príbuzných odborov, ktorí/é majú záujem o dlhodobú brigádu/prácu a prax v autentickom prostredí archeologických vykopávok na Slovensku.

Náplň práce, základné pracovné činnosti: 
• kopáčske práce;
• znižovanie kultúrnych vrstiev;
• začisťovanie profilov a nálezových situácií;
• sitovanie nakopanej zeminy;
• umývanie keramického materiálu;
• prírastkovanie nálezov a vzoriek v teréne.

Na tejto pozícii budete pracovať pod dohľadom skúsených archeológov a spolupracovať s odbornými pracovníkmi a pracovníčkami MMB. Práca trvá len počas pracovných dní v čase od 7.30 do 16.00, v prípade priaznivého počasia v exteriéri a pri nepriaznivých podmienkach s obmedzením základného vybavenia a zázemia pre pracovníkov.


Od uchádzača/uchádzačky očakávame:
• SŠ vzdelanie, nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie;
• VŠ vzdelanie I. alebo II. stupňa (práca je vhodná aj pre absolventov či študentov s dostatočným množstvom voľného času);
• prax v oblasti histórie či archeológie je výhodou;
• cit pre detail, schopnosť všímať si maličkosti;
• dôslednosť, precíznosť;
• trpezlivosť a schopnosť vykonávať monotónnu prácu počas celého dňa; 
• schopnosť pracovať samostatne aj tímovo, organizovanosť;
• fyzická zdatnosť a výdrž, práca v nepriaznivej polohe, zdvíhanie a manipulácia s bremenami.

Druh pracovného pomeru:
• sezónna práca máj – november 2022
• pracovný pomer na kratší pracovný čas, pričom pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý na všetky pracovné dni (% úväzku bude dohodnuté individuálne)
• dohoda o brigádnickej práci študentov. 

Ponúkaný plat:
hrubá mzda 8 €/hod.

Benefity (len pre prac. pomer na základe pracovnej zmluvy):
• zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona;
• sociálna politika – príspevok na stravovanie;
• voľný vstup do mestských inštitúcií: Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave;
• možnosť podieľať sa na rozvoji jedného z najlepších múzeí na Slovensku. 

Termín nástupu:
16. 5. 2022 alebo dohodou

Miesto výkonu práce:
Hrad Devín, Muránska 10, Bratislava 841 10 - Mestská časť Devín
Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
• žiadosť o zaradenie do výberového konania; 
• životopis.

Poznámka:
Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov a kandidátky.
Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi doručte elektronicky na e-mail: dominika.ferencikova@bratislava.sk, najneskôr do 31. 5. 2022. 
Na základe zaslaných podkladov vyberieme najvhodnejších uchádzačov či uchádzačky, s ktorými sa následne dohodneme na ďalšom postupe a účasti na osobnom pracovnom pohovore.

Tešíme sa na vás. 

Archeologický výskum na Hrade Devín je realizovaný v rámci aktivít cezhraničného projektu Kultúrne mosty cez rieku Morava. Ten je spolufinancovaný z programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko, ktorý múzeum realizuje v spolupráci s obcou Marchegg.

 


Hľadáme externé lektorky a lektorov

V Múzeu mesta Bratislavy hľadáme lektorky a lektorov, ktoré nám pomôžu komunikovať obsah a podujatia MMB širokej verejnosti alebo školským skupinám.

V prípade akýchkoľvek otázok napíšte na mail zuzana.zahradnickova@bratislava.sk.

"Ak sme ťa zaujali vyplň nám tento krátky formulár." 

https://forms.gle/eZFDzw7W2vgLQS9W8

 


Výberové konanie na pozíciu Výstavný/á technik/čka v Múzeu mesta Bratislavy

Múzeum mesta Bratislava, Radničná 1, 815 18 Bratislava, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu (funkciu) - Výstavný/á technik/čka.

Miesto výkonu práce: Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava

Rámcová náplň práce:

 • vykonáva inštalačné, aranžérske a manuálne činnosti pri príprave výstav, expozícií a iných prezentačných aktivít v múzeu;
 • tvorí databázu, vyhodnocuje a zabezpečuje uskladnenie výstavného fundusu;
 • zabezpečuje nákup a prevoz inštalačného materiálu;
 • úzko spolupracuje s kolegami zodpovednými za produkciu výstavy/podujatia, s odbornými kolegami a s technickým tímom múzea;

Požiadavky na vzdelanie, schopnosti a odborné znalosti:

 • Stredoškolské vzdelania s maturitou, vysokoškolské vzdelanie;
 • Prax v inštalácii výstav výhodou;
 • Znalosť IT a audiovizuálnej techniky;
 • Vodičský preukaz skupiny B;
 • Bezúhonnosť, čistý výpis registra trestov; 
 • Schopnosť pracovať v tíme, vynaliezavosť a samostatnosť pri výkone prác;

Technická zručnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť proti stresu, fyzická zdatnosť;

Nesplnenie niektorej z požiadaviek nie je automaticky pre uchádzača/ku diskvalifikačné.

Druh pracovného pomeru:

Hlavný pracovný pomer na plný pracovný úväzok / polovičný úväzok.

Ponúkaný plat:

Od 1000 €, 

V závislosti od pracovných schopností a skúseností je možnosť priznať aj osobný príplatok.

Benefity:

 • Príspevok do DDS 2%;
 • Možnosť profesijného a odborného rastu, podpora ďalšieho vzdelávania;
 • Ďalšie benefity:

a) pružný pracovný čas v rozmedzí od 6:00 – 19:00;

b) zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona;

c) čerpanie 3 dni tzv. sick day;

d) sociálna politika – príspevok na stravovanie;

e) práca v atraktívnych historických priestoroch v centre mesta; 

f) voľný vstup do mestských inštitúcií: Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave;

g) možnosť priamo sa podieľať na rozvoji jedného z najlepších múzeií na Slovensku;

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
 • Životopis.
 • Fotokópia dokladu o dosiahnutí vzdelania.

Termín nástupu:

dohodou

Poznámka:

Na osobné stretnutie si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov.

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky na e-mail: hr.mmb@bratislava.sk. Životopisy vyhodnocujeme priebežne a výberové konanie je aktuálne do 10.06.2022 alebo kým inzerát nestiahneme. 

Zvyčajne na naše pozície reaguje niekoľko desiatok uchádzačov. Na základe zaslaných podkladov vyberieme najvhodnejších uchádzačov, s ktorými sa dohodneme na ďalšom postupe a účasti na osobnom pracovnom pohovore. Tešíme sa na Vaše reakcie.

 


Výberové konanie na miesto kurátor/kurátorka najnovších dejín s dôrazom na súčasnosť v Múzeu mesta Bratislavy


Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18  Bratislava vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pozície kurátor/ka najnovších dejín s dôrazom na súčasnosť:

Miesto výkonu práce: 
Múzeum mesta Bratislavy, Radničná 1, 815 18 Bratislava

Na odborné oddelenie Múzea mesta Bratislavy (MMB) hľadáme ďalšieho kurátora/kurátorku najnovších dejín (od roku 1945) s osobitým dôrazom na súčasnosť (od roku 1989 doteraz), ktorý/á sa bude podieľať na odbornej činnosti MMB prostredníctvom svojej výskumnej a výstavnej činnosti s osobitým zreteľom na systematickú dokumentáciu súčasnosti.

Rámcová náplň práce: 
-    systematické vyhľadávanie, získavanie a nadobúdanie predmetov dokumentujúcich súčasnosť v meste Bratislava v celej šírke: spoločenský, kultúrny, politický a urbanistický vývoj, každodennosť obyvateľov, pôsobenie subkultúr, premeny verejného priestoru mesta a jeho najbližšieho okolia,
-    samostatná realizácia kurátorskej činnosti múzea prostredníctvom prípravy a realizácie výstavných projektov v súlade s výstavným plánom MMB a participácie na budovaní zbierkového fondu v súlade s akvizičnou stratégiou,
-    terénny, historický a archívny výskum, katalogizácia a rekatalogizácia zbierkových predmetov z určenej časti zbierkového fondu v elektronickom katalogizačnom systéme,
-    participácia na stabilizácii stavu určenej časti zbierkového fondu MMB prostredníctvom plánovania, prípravy, koordinácie a odborného vedenia konzervátorských a reštaurátorských zásahov,
-    výkon ostatných odborných činností múzea: realizácia odborných revízií zbierkového fondu, prezentačnej, výskumnej a publikačnej činnosti.

Na pozícii budete spolupracovať s kurátorom najnovších dejín a ostatnými kurátormi múzea, oddeleniami reštaurátorov a dokumentácie, programovým oddelením, oddelením marketingu a PR a s externými spolupracovníkmi. 

Od uchádzača/uchádzačky očakávame: 
-    Vysokoškolské vzdelanie aspoň II. stupňa v odbore história, moderné dejiny, etnológia, humánna geografia, antropológia, religionistika, kulturológia alebo v inom príbuznom študijnom odbore; 
-    Ochotu realizovať terénny výskum;
-    Všeobecný kultúrno-spoločenský prehľad;
-    Prehľad v aktuálnych trendoch historického výskumu, dobrú orientáciu v slovenských dejinách 20. storočia so zreteľom na geografický priestor mesta Bratislava;
-    Schopnosť samostatne formulovať vedecké a odborné texty, pracovať s odbornou literatúrou a interpretovať hmotné i písomné pramene;
-    Dobrú znalosť MS Office a bežne používaných komunikačných technológií, skúsenosť s prácou v elektronickom katalogizačnom systéme výhodou;
-    Znalosť múzejnej legislatívy (zákon č. 206/2009 Z. z. a výnos Ministerstva kultúry SR z 10. augusta 2015 č. MK-2544/2015-110/11648 v platnom znení);
-    Aktívna znalosť anglického jazyka, znalosť ďalšieho cudzieho jazyka výhodou;
-    Prax aspoň 2 roky v múzeu alebo v inej pamäťovej inštitúcii; 
-    Skúsenosti so správou zverenej časti zbierkového fondu výhodou;
-    Analytické myslenie a kreativita;
-    Schopnosť pracovať samostatne aj v tíme; 
-    Organizovanosť, dôslednosť a flexibilitu;
-    Otvorenosť, zvedavosť, vytrvalosť, systematickosť a ochota učiť sa nové veci. 

Nesplnenie niektorej z požiadaviek neznamená automatickú diskvalifikáciu uchádzača/uchádzačky.

Druh pracovného pomeru:
Hlavný pracovný pomer s fondom pracovného času 37,5 hod. týždenne

Ponúkaný plat:
1100 - 1300 €

Benefity:
1.    Možnosť priznania peňažných benefitov: osobný príplatok a odmeny, príspevok do DDS 2 %.
2.    Možnosť profesijného a odborného rastu, podpora ďalšieho vzdelávania;
Ďalšie benefity:
a)    pružný pracovný čas v čase 6:00 – 19:00 podľa usmernenia vedúceho oddelenia;
b)    čerpanie 3 dni tzv. sick day;
c)    zvýšený výmer dovolenky o 1 týždeň nad rámec zákona;
d)    sociálna politika – príspevok na stravovanie;
e)    práca v atraktívnych historických priestoroch v centre mesta;
f)    voľný vstup do mestských inštitúcií: Galéria mesta Bratislavy, Mestská knižnica v Bratislave;
g)    možnosť podieľať sa na rozvoji jedného z najlepších múzeí na Slovensku.

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:
1.    Žiadosť o zaradenie do výberového konania, ktorej súčasťou budú kontakty dvoch osôb na získanie referencií (meno a priezvisko, pracovisko, telefónne číslo a e-mail);
2.    Štruktúrovaný životopis;
3.    v rozsahu 1 normostrany (t. j. 1 800 znakov);
4.    Kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, vrátane vysokoškolského vzdelania II. stupňa;
5.    Štruktúrovaný zoznam publikačnej činnosti (ak uchádzač takúto činnosť má);
6.    Súpis realizovaných výstavných projektov (nie je podmienkou);
7.    Písomná koncepcia dokumentácie každodennosti a premien života v meste Bratislava s dôrazom na všestrannú dokumentáciu súčasnosti (od roku 1989 – doteraz) v rozsahu min. 3 NS;
8.    Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Termín nástupu:
1. 9. 2022/dohodou 

Poznámka:
Na osobný pohovor si vyhradzujeme právo pozvať len vybraných kandidátov. 

Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte elektronicky vo formáte pdf na 
e-mail: hr.mmb@bratislava.sk najneskôr do 27. 6. 2022.