01.12.2023 - 31.12.2024
Doprajte sebe alebo svojim blízkym hodnotu na celý rok. Nové permanentky vám umožnia vstup do všetkých expozícií a objektov Múzea mesta Bratislavy počas celého roka, na jeden alebo dva dni.

Cestujte späť v čase, spoznávajte históriu a kultúru, odfoťte sa na známych miestach a objavujte všetko, čo MMB ponúka. Stačí si len vybrať. S novými permanentkami objavujú domáci aj turisti!

Ročná permanentka v dvoch verziách (pre jednu alebo dve osoby) vám umožní navštíviť všetky naše múzeá toľkokrát, koľkokrát budete chcieť! Permanentku pre jednu osobu nájdete vo variantoch: 48 hodín alebo 24 hodín, a platí pre všetky lokality MMB.

Permanentky nájdete v predaji na pokladnici Starej radnice.

 

Vybrať si môžete zo 4 typov permanentiek:

365 (12-mesačná vstupenka) pre 1 osobu // 28,00 €

Karta je neprenosná a platí iba s preukazom totožnosti jej majiteľa/ky. Zaručuje bezplatný vstup pre 1 osobu. Neplatí na špeciálne podujatia organizované v MMB. Platnosť karty je 12 mesiacov a platí vždy do konca kalendárneho mesiaca.

 

365 (12-mesačná vstupenka) pre 1+1 osobu // 42,00 €

✹ Karta je neprenosná a platí iba s preukazom totožnosti jej majiteľa/ky. Zaručuje bezplatný vstup pre 2 osoby. Neplatí na špeciálne podujatia organizované v MMB. Platnosť karty je 12 mesiacov a platí vždy do konca kalendárneho mesiaca.

 

Vstupenka platná 48 hodín pre 1 osobu // 22,00 €

✹ Karta zaručuje bezplatný vstup pre 1 osobu. Neplatí na špeciálne podujatia organizované v MMB. Vstupenka platí len na konkrétne vyznačené dni.

 

Vstupenka platná 24 hodín pre 1 osobu // 18,00 €

✹  Karta zaručuje bezplatný vstup pre 1 osobu. Neplatí na špeciálne podujatia organizované v MMB. Vstupenka platí v deň len na konkrétny vyznačený deň.

 

✹ ✹ ✹

Lokality MMB – Apponyiho palác, Expozícia dejín mesta v Starej radnici, Michalská veža spolu s Lekárňou U červeného raka, Pamätný dom J. N. Hummela a hrad Devín ostávajú otvorené celoročne.

Na jar 2024 otvárame expozície a lokality: Antická Gerulata, Expozícia hodín v Dome U dobrého pastiera.

 

–––––––––––––––––––––––––––––

Informácie o spracúvaní osobných údajov za účelom predaja vstupeniek na meno

V súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) Múzeum mesta Bratislavy poskytuje informácie:

 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ: Múzeum mesta Bratislavy

Radničná 1, 815 18 Bratislava

tel.: +421 259 100 812, email: info@mmb.sk

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Múzeum mesta Bratislavy spracúva osobné údaje za účelom:

  • Účel: Vystavovanie, predaj a uplatňovanie vstupeniek na meno dotknutej osoby.
  • Právny základ: Zmluvný vzťah podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia 2016/679 (GDPR) a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V prípade vstupeniek, ktoré sa vydávajú na meno, je prevádzkovateľ oprávnený overiť totožnosť osoby, ktorá predloží vstupenku pri vstupe do múzea, a to nahliadnutím do dokladu totožnosti dotknutej osoby; osobné údaje z dokladu totožnosti sa nezaznamenávajú.
  • Príjemcovia: Osobné údaje sa neposkytujú, pokiaľ zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba na to neudelí súhlas.
  • Doba uchovávania: Na dobu dvoch kalendárnych rokov.

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne spracúvané.

Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa neuskutočňuje a prevádzkovateľ takýto prenos nezamýšľa vykonávať. Múzeum mesta Bratislavy nevykonáva ani spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie.

 

Práva dotknutých osôb

V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je oprávnená uplatniť si práva dotknutých osôb, najmä právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom a informáciám týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, právo na opravu nesprávnych a právo na doplnenie neúplných osobných údajov, právo na prenosnosť, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov. Svoje práva si dotknutá osoba môže uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa uvedených vyššie.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky sťažnosť, resp. návrh na začatie konania.

Ak dotknutá osoba má akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube