Ocenenia

Ocenenia

Úspechy inštitúcie a jednotlivcov

Múzeum mesta Bratislavy (1868) v rámci posledných desaťročí nominuje svoje najlepšie projekty v oblasti ochrany kultúrnohistorického dedičstva a ako najstaršie múzeum na Slovensku, sa uchádza o získanie významných ocenení určených špeciálne pre múzeá a galérie. Popri celoslovenských oceneniach, získali osobnosti z MMB viaceré ocenenia kultúrno-spoločenského významu udelené hlavným mestom SR a inými významnými spoločenskými subjektmi.

Výročná cena Pamiatky a múzeá

Redakčná rada časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo spoločne s vydavateľmi časopisu Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udeľujú od roku 1991 každoročne ceny za najvýznamnejšie aktivity z oblasti nášho kultúrneho dedičstva za predchádzajúci kalendárny rok.

Múzeum roka

Ministerstvo kultúry SR, Slovenské národné múzeum a Zväz múzeí na Slovensku od roku 2003 vyhlasujú súťaž Múzeum roka. Ocenenie je ohodnotením nezastupiteľnosti múzeí na zachovanie a využívanie kultúrno-historického dedičstva, sebapoznávania a sebaidentifikácie spoločnosti.

Cena Andreja Kmeťa ( 1841 – 1908)

Ministerstvo kultúry SR pri príležitosti 100. výročia úmrtia zakladateľa slovenského múzejníctva Andreja Kmeťa, v snahe podnietiť aktivity a sústavné zvyšovanie odbornej úrovne múzejnej a galerijnej činnosti v Slovenskej republike oceňuje od roku 2008 individuálne osobnosti za rozvoj, ochranu a záchranu kultúrneho dedičstva a v súlade s čl. IV. ods. 2 písm. c) bod 5 Organizačného poriadku Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 2544/2007-40/15700.

Cena primátora hlavného mesta SR Bratislavy

Najvyššie samosprávne ocenenie je udeľované Bratislavčanom, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o občiansky, kultúrny, spoločenský či športový rozvoj hlavného mesta a spoločnosti. Začiatky udeľovania prestížnej ceny siahajú do začiatku 20. rokov 20. storočia.
Ocenení laureáti získajú bronzovú sošku Rytiera Rolanda, ochrancu mestských práv a výsad. Udelené bývajú v rámci sviatku samosprávy – Bratislavské mestské dni.

Osobnosť Bratislavy

Ocenenie udeľuje kultúrno-spoločenský mesačník Metropola, ktorý je výsledkom Čitateľskej ankety. Vznikla popri založení mesačníka Metropola, aby budovala lokálpatriotizmus v roku 2007. Jej cieľom je zoznámiť s významnými Bratislavčankami a Bratislavčanmi. Časopis Metropola je súčasťou významného vydavateľstva STAR production, ktorého riaditeľkou je Mária Reháková. Cena pre laureátov pochádza z dielne umeleckého sklára Achilleasa Sdoukosa.

2019

Múzeum roka 2018

Vo Dvorane Ministerstva kultúry SR prevzalo Múzeum mesta Bratislavy 17. 6. 2019 ďalšiu významnú cenu Múzeum roka. Cena sa viaže k úspešným podujatiam v jubilejnom roku 2018. 
Múzeum mesta Bratislavy vyše 150 rokov pamätá na budúcnosť. Misia múzea vznikla v jubilejnom roku a je stále aktuálna, vyzdvihuje opodstatnenosť MMB ako aj všetkých pamäťových inštitúcií na Slovensku. V roku 2018 pripravilo múzeum celkom 25 špecifických aktivít viažucich sa k jubileum popri ďalších náročných úlohách a podujatiach. Obstálo v silnej konkurencii múzeí na Slovensku, ktoré plnia dôležitú úlohu pri zachovávaní kultúrno-historického dedičstva a podieľajú sa na vytváraní vzdelanostnej spoločnosti. 
Odborná porota navrhla za výnimočné výsledky a odbornú činnosť oceniť týmto titulom Múzeum mesta Bratislavy – zamerané na históriu, archeológiu, dejiny kultúry a umenia, numizmatiku, etnografiu, farmáciu, umelecké remeslá, vedu a techniku. Odbornú porotu MMB zaujalo týmito navrhnutými projektmi:

Zreštaurovaním súboru fotografií z pozostalosti Jána Nepomuka Batku. Projekt bol zameraný na odborné ošetrenie súboru 250 historických fotografií, ktorý je súčasťou rozsiahlej a svojim charakterom unikátnej fotografickej pozostalosti bratislavského (prešporského) mestského archivára a organizátora kultúrneho a najmä hudobného života v meste v druhej polovici a na začiatku 20. Storočia.

Výstavou Generácie generáciám. Výstava bola venovaná 150. výročiu založenia Múzea mesta Bratislavy. Približovala kontext dejín múzea v spoločensko-politických zmenách, ktorými prechádzala Bratislava. Svojim názvom Generácie generáciám predurčovala obsah. Generácie kurátorov, kustódov v spolupráci s ostatnými zamestnancami múzea vytvárajú súbory zbierok, ktoré po muzeálnom spracovaní sprístupňujú generáciám obyvateľov mesta a jeho návštevníkom. Predstavila múzeum ako organizáciu a ako organizmus.

Projektom Venujte 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy. Cyklus podujatí priebežne počas celého roka predstavilo postupne 10 tematických múzeí, ktoré sú súčasťou Múzea mesta Bratislavy, novou kombinovanou prezentáciou. Oslovení umelci (herci a dve moderátorky) a kurátori zbierok predstavili každé múzeum z dvoch pohľadov – vonkajšieho laického a vnútorného odborného pohľadu. K projektu sa konala aj výtvarná súťaž mladej generácie Bratislavčanov, ktorí múzeá ilustrovali. Víťazné výtvarné diela sa stanú súčasťou budúcej publikácie Venovali 30 minút slávy Múzeu mesta Bratislavy.

Múzeum roka 2018
Múzeum roka 2018
Múzeum roka 2018
Múzeum roka 2018
Múzeum roka 2018
Múzeum roka 2018
2018

Osobnosť Bratislavy / PhDr. Peter Hyross, riaditeľ Múzea mesta Bratislavy

Získanie ocenenia poukazuje na odbornosť, profesionalitu, výnimočnosť, ale najmä ľudskosť osobnosti počas jeho pôsobenia v MMB. Cez svoje pôsobenie vo funkcii riaditeľa potvrdzuje prácu pre rozvoj hlavného mesta SR Bratislavy ako aj celoslovenského a medzinárodného pôsobenia v oblasti rozvoja kultúrno-historického dedičstva.

Osobnosť Bratislavy
Osobnosť Bratislavy
Osobnosť Bratislavy
Osobnosť Bratislavy

Pamätná medaila Zväzu múzeí na Slovensku / získala archeologička Jaroslava Schmidtová

Zväz múzeí na Slovensku udelil Pamätnú medailu Jaroslave Schmidtovej pri príležitosti významného pracovného jubilea v súvislosti s dlhodobo kvalitnými pracovnými výsledkami pri systematickom dlhoročnom archeologickom výskume rímskeho vojenského kastela Gerulata v Rusovciach.

Pamätná medaila
Pamätná medaila
Pamätná medaila
Pamätná medaila

Vo víre dejín publikácia MMB

Redakčná rada časopisu Pamiatky a múzeá, revue pre kultúrne dedičstvo spoločne s vydavateľmi časopisu Slovenským národným múzeom a Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky udelila v kategórii Publikácia cenu za knihu Vo víre dejín / 150 rokov múzea vytvorenú kolektívom autorov: Zuzana Francová, Štefan Gaučík, Daniel Hupko, Beáta Husová, Peter Hyross, Marta Janovíčková, Elena Kurincová, Jaroslava Schmidtová, Peter Nosáľ.

Výročná cena Pamiatky a múzeá
Výročná cena Pamiatky a múzeá
Výročná cena Pamiatky a múzeá diplom
Výročná cena Pamiatky a múzeá diplom
Vo víre dejín publikácia MMB
Vo víre dejín publikácia MMB
2017

Cena Andreja Kmeťa / Veronika Plachá archeologička MMB

Veronika Plachá prebrala cenu za celoživotnú prácu v oblasti archeológie a múzejníctva. Do MMB nastúpila v roku 1962. Jej práca bola ocenená aj ďalšími významnými vyznamenaniami: Herderovej ceny (1997), Radu Ľ. Štúra III. triedy (2004).

2016

Múzeum roka / Galéria roka 2015

Múzeum mesta Bratislavy spolu so Stredoslovenským múzeom v Banskej Bystrici v 13. ročníku súťaže Múzeum roka/Galéria roka 2015 získalo, na základe hodnotenia odbornou porotou súťaže, rovnaký počet bodov v kategórii Múzeum roka.
O víťazovi súťaže rozhodla porota hlasovaním. V kategórii Múzeum roka bol udelený titul Múzeum roka 2015 - Stredoslovenskému múzeu v Banskej Bystrici. Múzeum mesta Bratislavy sa umiestnilo na druhom mieste s rovnakým počtom bodov.

Múzeum roka, Galéria roka 2015
Múzeum roka, Galéria roka 2015
2015

Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá / Maľované dejiny Bratislavy – Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka

Významné ocenenie pre Maľované dejiny Bratislavy - Deti ilustrujú príbehy Pavla Dvořáka v kategórii Projekt získalo Múzeum mesta Bratislavy – autorky PhDr. Beáty Husovej, ktorá prizvala do projektu výnimočnú osobnosť, autora príbehov z histórie Bratislavy, PhDr. Pavla Dvořáka. Projekt bol vybraný spomedzi 113 nominovaných projektov a poukazuje na skutočnosť, že aj história môže byť zaujímavá a hravá. Príkladom toho je dvojročný projekt, ktorý bol poňatý ako ilustrátorská súťaž pre mladé talenty a jeho výstupom je pútavá publikácia venovaná deťom, rodičom a pedagógom. Slávnosť sa konala 8.9.2016 na Zvolenskom zámku.

Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá
Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá
Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá
Výročná cena časopisu Pamiatky a múzeá
Publikácia k programu Maľované dejiny Bratislavy
Publikácia k programu Maľované dejiny Bratislavy
2013

Cena Andreja Kmeťa / Mgr. Marta Janovíčková

Marta Janovíčková, zástupkyňa riaditeľa MMB prijala z rúk ministra kultúry SR Mareka Maďariča 
22. 05. 2013 na slávnostnom podujatí v rámci osláv Medzinárodného dňa múzeí Cenu Andreja Kmeťa. Ocenenie získala za celoživotné dielo pri ochrane a obnove kultúrneho dedičstva v oblasti múzejníctva. Úprimne a srdečne blahoželá celý kolektív zamestnancov MMB.

Cena Andreja Kmeťa / Mgr. Marta Janovíčková
Cena Andreja Kmeťa / Mgr. Marta Janovíčková
2012

Múzeum roka 2011 / Múzeum mesta Bratislavy

Múzeum mesta Bratislavy získalo už po druhýkrát titul Múzeum roka 2011 v rámci deviateho ročníka súťaže v druhej kategórii - regionálne, mestské a miestne múzeá. Múzeum mesta Bratislavy sa prihlásilo do súťaže a splnilo všetky podmienky, ktoré si vyžaduje súťažný poriadok. Vysoko bola hodnotená Stará radnica s novou expozíciou Múzea dejín mesta. Jej hlavnou scenáristkou je Mgr. Marta Janovíčková, ktorá ju pripravila s kolektívom autorov. 

Múzeum roka 2011
Múzeum roka 2011

Pozornosť si získal aj Ateliér Múzeum má budúcnosť, ktorý je integrálnou súčasťou múzea a splnil podmienky týkajúce nových foriem práce s verejnosťou cez novú koncepciu Všetko o múzeu, ktorej autorkou je Beáta Husová. Ide o aktivity uplatňujúce múzejnú pedagogiku a neformálne vzdelávanie v múzeu. 

Múzeum roka 2011
Múzeum roka 2011
Múzeum roka 2011
Múzeum roka 2011

Múzeum mesta Bratislavy splnilo aj ostatné podmienky: akvizícia zbierkového predmetu; odborné ošetrenie zbierkových predmetov.
Minister kultúry SR, Marek Maďarič odovzdal MMB cenu 17. mája 2012, v predvečer sviatku múzeí a galérií, Petrovi Hyrossovi, riaditeľovi MMB.

Múzeum roka 2011
Múzeum roka 2011
Múzeum roka 2011
Múzeum roka 2011
2009

Obnova a reštaurovanie Apponyiho paláca

Múzeum mesta Bratislavy, PAMING – mestský investor pamiatkovej obnovy a Bouda a Masár, architektonická kancelária, s. r. o. získali cenu za obnovu Apponyiho paláca v Bratislave.

Ocenenia si laureáti prevzali pri príležitosti slávnostného otvorenia Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2009 v Slovenskej republike 4. septembra 2009 o 16.00 na hrade Červený Kameň. Ocenené diela boli prezentované v revue Pamiatky a múzeá č. 3/2009.

Cena Pamiatky a múzeá - obnova Apponyiho palác
Cena Pamiatky a múzeá - obnova Apponyiho palác
Cena Pamiatky a múzeá - obnova Apponyiho palác
Cena Pamiatky a múzeá - obnova Apponyiho palác

Múzeum roka 2008

Múzeum mesta Bratislavy sa stalo najlepším múzeom uplynulého roka. Cenu Múzeum roka 2008 získalo v kategórii regionálne, mestské a miestne múzeá a galérie.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí mu cenu udelil minister kultúry Marek Maďarič.

Múzeum roka 2008
Múzeum roka 2008
Múzeum roka 2008
Múzeum roka 2008

Múzeum bolo ocenené najmä za stále expozície v Apponyiho paláci – Múzeum vinohradníctva a Múzeum historických interiérov.

Cena sa však týka aj prác v súvislosti s odbornou ochranou zbierok, Archeologický výskum v lokalite Rusovce, za vybudovanie študijného depozitára skla, keramiky a porcelánu a za publikáciu Múzeum mesta Bratislavy 1868 – 2008.

Múzeum mesta Bratislavy funguje nepretržite 140 rokov. V tomto roku získalo prvé vlastné priestory pre depozitár za takmer 1,23 milióna € a niektoré svoje prevádzky. Dokončenie tejto stavby umožnilo vysťahovať zbierkové predmety zo Starej radnice a naplno spustiť jej rekonštrukciu vo vnútorných priestoroch.

Uvoľniť sa tak mohli priestory na druhom až štvrtom nadzemnom podlaží. Vedenie MMB nové priestory privítalo, keďže múzeum malo dovtedy všetky depozitáre a zbierky v prenajatých budovách.

Múzeum roka 2008
Múzeum roka 2008
Múzeum roka 2008
Múzeum roka 2008