28.10.2021
Program seminára sa uskutoční od 9:30 do 15:45
Faustova sieň, Stará radnica
Vstup cez nádvorie Apponyiho paláca.
Seminár ukončíme spomienkovým stretnutím pri pamätníku Aloisa Kolíska.

+421 259 100 811
+421 262 959 332
mmba@bratislava.sk

OZNAM

Na seminár je potrebná rezervácia do 27. 10. 2021 do 14.00 hod. e-mailom na: martina.pavlikanova@bratislava.sk.

Vstup na podujatie, ako aj do priestorov Múzea mesta Bratislavy, bude povolený len osobám v režime OTP (očkovaní/testovaní/po prekonaní covidu). Výnimku majú deti do 12 rokov.

Pri príležitosti 90. výročia úmrtia Aloisa Kolíska (1868 – 1931) pripravuje Múzeum mesta Bratislavy vedecký seminár s názvom Alois Kolísek a Slovensko.

Alois Kolísek (1868 – 1931), moravský rodák, patrí k popredným osobnostiam z radov českej inteligencie, ktorá po vzniku Československej republiky v roku 1918 významne zasiahla do kultúrneho rozvoja Slovenska. Jeho záujem o Slovensko a Slovákov vznikol dávno pred vznikom Československa a po vzniku republiky sa ako mnohovrstevná osobnosť – slovakofil – zapojil do viacerých oblastí verejného, kultúrneho a politického života na Slovensku, bol rešpektovanou duchovnou osobnosťou s veľkým záujmom o spoločenské dianie, bol i pedagogicky a politický činný. Odkaz Aloisa Kolíska v centre Bratislavy dodnes pripomína jeho pamätník od sochára Jozefa Pospíšila z roku 1933. 

Cieľ seminára: 
Monografická kniha K. Sommera a J. Julínka z roku 2012 (Politik a kněz Alois Kolísek, Praha: Nakladatelství ARSCI, 191 s.) vytýčila základné mantinely Kolískovho života a diela. Cieľom seminára je preto poskytnúť priestor na analýzy vzťahu Aloisa Kolíska k Slovensku, pričom uprednostnené budú sondy týkajúce sa jeho aktivít spätých s mestom Bratislava. Máme záujem o detailné analýzy jeho pôsobenia, biografické štúdie rozširujúce obzor poznania jeho života, ale i o prípadové štúdie venujúce sa vybraným aspektom jeho života. V širšom zmysle slova je seminár otvorený i referátom venujúcim sa spoločenskému a kultúrnemu životu v meste Bratislava v medzivojnovom období – s priamym vzťahom k osobnosti Aloisa Kolíska.

Seminár je určený pre vedeckých a vedecko-pedagogických pracovníkov a pracovníčky, kurátorov a kurátorky múzejných zbierok, archivárov a archivárky, knihovníkov, knihovníčky a bádateľov a bádateľky z ďalších vedných odborov.

 

 

Zmena programu vyhradená.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube