23.09.2022 - 26.03.2023
Apponyiho palác, Radničná 1, Bratislava

+421 2 5910 0812
mmba@bratislava.sk

Výstava Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy predstavuje obraz mesta a jeho obyvateľov a obyvateliek od konca 13. storočia po 90. roky 20. storočia. Udalosti, osobnosti dejín a začlenenie mesta do štátnopolitického rámca prezentuje prostredníctvom časovej osi v úvode. Morfológiu Bratislavy interpretujú architektonicko-urbanistické štruktúry (Mesto v hradbách, Mesto otvárajúce sa, Mesto rozrastajúce sa a Mesto na dvoch brehoch) doplnené geografiou priestoru, ktorú vytvára rieka Dunaj a podoby právneho postavenia mesta. Zásadným prvkom výstavy je priblíženie životného štýlu obyvateľov a obyvateliek (anonymných, ale aj konkrétnych) prostredníctvom artefaktov spojených s ich profesiou, predmetov každodennosti či archívnych prameňov dokladajúcich ich statusové a sociálne rozvrstvenie.

Výstava Ľudia a mesto. Dejiny Bratislavy je členená do šiestich celkov a zároveň miestností, z ktorých každá je venovaná ucelenej téme.

Výstavu otvára časová os, ktorá návštevníkom a návštevníčkam ponúka prierez najvýznamnejšími udalosťami, osobnosťami a štátoprávnym usporiadaním, ktoré za sedem storočí ovplyvnilo život mesta Bratislavy. Autori a autorky pod vedením kurátorky Eleny Kurincovej pripravili aj digitálnu vrstvu, ktorá sa tiahne témami výstavy. Tá už v jej prvej časti predstaví urbanistickú štruktúru mesta prostredníctvom vizuálnych esejí pozostávajúcich z dobových fotografií vsadených do 3D priestoru bratislavských ulíc.

TRVANIE VÝSTAVY:
23. 9. 2022 – 26. 3. 2023

Námet, scenár a kurátorská koncepcia: PhDr. Elena Kurincová
Grafický dizajn: Andrej&Andrej
Architektonické riešenie: Grau Architects
Partner výstavy: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube