22.04.2024

Strata nezávislosti a odbornosti Fondu na podporu umenia predstavuje riziko pre činnosť verejných kultúrnych inštitúcií na Slovensku

Pre Galériu mesta Bratislavy, Mestskú knižnicu v Bratislave, Múzeum mesta Bratislavy – a veríme, že aj pre mnohé ďalšie múzeá, galérie a knižnice vo všetkých regiónoch Slovenska – predstavuje Fond na podporu umenia (FPU) dôležitý pilier financovania a kľúčového partnera, ktorý vďaka profesionálnym a nezávislým mechanizmom otvoreným spätnej väzbe pomáha nášmu rozvoju, zvyšovaniu kvality našej práce a vôbec schopnosti a možnosti napĺňať svoje základné poslanie.

Odborné komisie a komplexné hodnotiace kritériá sú zásadným prínosom FPU a považujeme ich za mimoriadne dôležité pre náš rozvoj. Množstvo realizovaných projektov naprieč inštitúciami po celom Slovensku je pre nás zdrojom inšpirácie. Posúvajú nás aj celý sektor dopredu.

Pridelené dotácie podporujú vznik nových stálych expozícií, dočasných výstav, moderných interiérov a vybavenia knižníc. Vďaka FPU môžu múzeá a galérie v jednotlivých regiónoch Slovenska získavať do svojich zbierok cenné akvizície, realizovať výskumy, vydávať publikácie, knižnice môžu nakupovať nové knihy do svojich fondov, môžeme pripravovať program pre deti, dospelých aj seniorov a rozširovať tak kultúrnu a komunitnú ponuku v obciach a mestách.

Vďaka transparentne a odborne fungujúcemu FPU dokážeme vytvárať zmysluplné partnerstvá a spolupráce s umelcami a umelkyňami, občianskym sektorom a spoločne tak vytvárať slobodnú a rozmanitú kultúru pre verejnosť po celom Slovensku.

V Galérii mesta Bratislavy, Mestskej knižnici v Bratislave a Múzeu mesta Bratislavy si naplno uvedomujeme mimoriadny význam fondu pre našu činnosť aj pre činnosť celého neštátneho pamäťového a fondového sektora. Pripravované zmeny zákona o FPU preto vnímame ako vážne ohrozenie jeho fungovania s reálnym dopadom aj na činnosť múzeí, galérií a knižníc na celom Slovensku.

Pripájame sa k výzve smerovanej poslancom a poslankyniam NR SR, aby hlasovali proti tomuto pozmeňovaciemu návrhu.

 

– Múzeum mesta Bratislavy

– Galéria mesta Bratislavy

– Mestská knižnica v Bratislave

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube