02.05.2024 - 20.05.2024

Súťaž - nájom nebytového priestoru v nádvorí Apponyiho paláca, Staré Mesto.

 

Múzeum mesta Bratislavy vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru na prízemí stavby so súpisným č. 577 (Apponyiho palác) na parcele č. 7 so vstupom z nádvoria Apponyiho paláca, Radničná 1 vo výmere 100,5 m² spolu s časťou nádvoria pred a za týmto nebytovým priestorom vo výmere 40+20 m², k. ú. Staré Mesto, zapísané na liste vlastníctva č. 1656 v k.ú. Staré Mesto.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE 

 

Obhliadka nebytového priestoru bude v termínoch:

06.05.2024 o 10.00 h.

10.05.2024 o 10.00 h.

Stretnutie záujemcov bude pred vchodom do nebytového priestoru.

 

Kontaktná osoba vyhlasovateľa

Meno: Viktor Agócs

telefón: 0911 363 635

E-mail: viktor.agocs@mmb.sk

 

Súťažný návrh doručí účastník súťaže do elektronickej schránky vyhlasovateľa s označením „Obchodná verejná súťaž na nájom nehnuteľností na Radničnej ulici – Apponyiho palác v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, - NEOTVÁRAŤ“ v dňoch od 02.05.2024 do 20.05.2024 do 18.00 h. V prípade, ak účastník súťaže nemá aktivovanú elektronickú schránku, súťažný návrh môže doručiť osobne do podateľne Múzea mesta Bratislavy, Radničná 1, 811 01 Bratislava v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na nájom nehnuteľností na Radničnej ulici – Apponyiho palác v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, - NEOTVÁRAŤ“ v pracovných dňoch od 02.05.2024 do 20.05.2024 do 18.00 h, alebo zaslať v dňoch od 02.05.2024 do 20.05.2024 na adresu Múzea mesta Bratislavy s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. V prípade, ak účastník súťaže predkladá súťažný návrh v listinnej podobe, je zároveň k nemu povinný priložiť aj čestné vyhlásenie o tom, že nemá aktivovanú elektronickú schránku. To neplatí pre účastníkov súťaže, ktorí sú povinní v zmysle platnej právnej úpravy mať aktivovanú elektronickú schránku.

 


 

Súťaž - nájom časti parcely v areáli Hradu Devín za účelom dočasného umiestnenia mobilnej gastroprevádzky

 

Múzeum mesta Bratislavy vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme časti parcely č. 967, Muránska 10 – Hrad Devín vo výmere 12,5 m², k. ú. Devín, zapísaná na liste vlastníctva č. 2004.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

 

Obhliadka priestoru bude v termíne:

09.05.2024 o 10.00 h

Stretnutie záujemcov bude pred vchodom do areálu Hrad Devín – pri hradnej bráne

 

Kontaktná osoba vyhlasovateľa

Meno: Viktor Agócs

telefón: 0911 363 635

E-mail: viktor.agocs@mmb.sk

 

Súťažný návrh doručí účastník súťaže do elektronickej schránky vyhlasovateľa s označením „Obchodná verejnásúťaž na nájom časti parcely v areáli Hradu Devín,  k.  ú.   Devín,   -   NEOTVÁRAŤ“   v dňoch od 02.05.2024 do 20.05.2024 do 18.00 h. V prípade, ak účastník súťaže nemá aktivovanú elektronickú schránku, súťažný návrh môže doručiť osobne do podateľne Múzea mesta Bratislavy, Radničná 1, 811 01 Bratislava v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka s označením: „Obchodná verejná súťaž na nájom časti parcely v areáli Hradu Devín,  k.  ú.   Devín,   -   NEOTVÁRAŤ“   v pracovných   dňoch od 02.05.2024 do20.05.2024 do 18.00 h, alebo zaslaný v dňoch od 02.05.2024 do 20.05.2024 na adresu Múzea mestaBratislavy s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručovania návrhu poštou sa za deň doručenianávrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi. V prípade, ak účastník súťaže predkladá súťažný návrh v listinnej podobe, je zároveň k nemu povinný priložiť aj čestné vyhlásenie o tom, že nemá aktivovanú elektronickú schránku. To neplatí pre účastníkov súťaže, ktorí sú povinní v zmysle platnej právnej úpravy mať aktivovanú elektronickú schránku.

 

Pozrite si tiež

#MuzeumMestaBratislavy
Facebook Instagram Youtube